Najczęściej zadawane pytania

pytanie Ile kosztuje wycena usługi?
pytanie Wycena usługi jest bezpłatna.

pytanie Jakie rozróżniamy rodzaje pomiarów i po co je wykonywać?
pytanie Wyróżniamy pomiary rezystancji izolacji, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, zerowania, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary natężenia obciążenia, pomiary instalacji odgromowej, pomiary poboru mocy i prądu. W wielkim skrócie służą zwiększeniu bezpieczeństwa oraz komfortu życia.

pytanie Jak często należy wykonywać pomiary elektryczne?
pytanie Aktualnie obowiązującym przepisem regulującym wymóg przeprowadzania badań okresowych jest Ustawa Prawo Budowlane. Określa ona jednak maksymalne odstępy pomiędzy kolejnymi badaniami. Bardziej rozsądnym i racjonalnym jest skrócenie tych terminów w zależności od warunków środowiskowych występujących w danym obiekcie.

Tabela terminów wykonania pomiarów elektrycznych

Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu między pomiarami rezystancji izolacji Okres czasu między pomiarami skuteczności ochrony
1 o wyziewach żrących nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
2 zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
3 otwarta przestrzeń nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
4 b. wilgotne o wilgotności ok. 100 % przejściowo wilgotne 75 do 100 % nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
5 gorące o temperaturze powietrza ponad 35°C nie rzadziej niż co5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
6 zagrożone pożarem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
7 stwarzające zagrożenie dla ludzi
(ZL I, ZL II i ZL III)
nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
8 zapylone nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
9 pozostałe nie wymienione w p. 1-8 nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat

Dokumentacja

Każde badanie stanu instalacji elektrycznej powinno być zakończone wykonaniem dokumentacji.
Dokumentacja powinna zawierać m.in. miejsce wykonania pomiarów, użytkownika lub właściciela obiektu, opis istniejącej sieci elektrycznej, wyniki z pomiarów poddane analizie, szkic sytuacyjny obiektu oraz odbiorników poddanych pomiarom oraz wszelki inne informacje, które wg. osoby wykonującej pomiary mogą mieć wpływ na ocenę stanu technicznego.

pytanie Co to jest instalacja odgromowa?
pytanie Piorun to niezwykle ciekawe zjawisko elektryczne występujące w czasie burzy. Aby być bezpiecznym obserwatorem burzy należy zabezpieczyć swoje mienie przed jej skutkami. Bezpośrednie uderzenie pioruna w obiekt niechroniony może spowodować nieobliczalne straty. Uniknąć tego pozwala instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt lub zminimalizowanie skutków pośrednich spowodowanych wyładowaniem. Instalacje odgromowe stanowią zespół urządzeń zbierających i odprowadzających całkowicie lub częściowo ładunek elektryczny pioruna do ziemi.

pytanie Kiedy instalacja odgromowa powinna być stosowana w budynkach?
pytanie Instalacja odgromowa powinna być stosowana w budynkach: